~*~ ឈ្មោះ​ខ្មែរ Khmer Names ~*~
ឈ្មោះ​របស់​ជនជាតិ​ខ្មែរ

-= ក ខ គ ឃ ង =-

កក្កដា (M/F) July

កញ្ញា Kanya: (F) Beauty, virgin, girl

កំណប់ (M) Buried treasure

កំណាព្យ (M) Poems

កន្តុប (F) Small and short

កន្ទូច (តូច) (F) Little

កន្និដ្ឋា Kannitha: (F) angels

ករុណា (ស) Compassion

កល្យាណ Kalianne, Kaliyan, Kalliyan, Koliyan : (M) Sweet darling; morally good; charming

កល្យាណី Kaliyanei: (F) attractive, lovely

កា (ជា​ឈ្មោះ​ហៅ​ក្រៅ​ដូច​ជា ស្រីកា) (F) ….????

កិន្នរី (F) The feminine form of the preceding

កិរិយា (F) Attitude, behavior

កុក (ស្គមដូចកុក) (M) A kind of heron

កុម្ភៈ (M/F) February

កុយ (ស្នែង) (M) Horn

កុលធីតា Kolthida: (F) Daughter of a good or noble and respectable family

កុលបុត្រ (M) Son of a good or noble and respectable family

កុលាប Kolab: (F) Rose

កុសល Kosal : (M) merit (usually gained in return from what you have given)

កេសរ Kesor: (F) pollen of flowers

កែវ (F) Glass, precious crystal

កែវពន្លក (F) Darling

កែវមនី (F) Precious stone

កំប្លង់ (F) an attractive girl

កំសត់ (M) Sad

កំសាន្ត (M) Relax

ក្តី (ក្តីមេត្តា) (M) Mercy

ក្រពុំ (ស):  Blossoming

ក្រវាន់ Kravann: (F) Tiny golden brown flower fragrant in the evening

ក្សេមក្សាន្ត (ប): Peacefull 

 

ខាល (M) Tiger

ខិល (M) Mischievous, joking

ខុន (M) King (in chess)

ខួច (F) A small round-mouthed

ខេមរា Khemera : (M) Pali for “Cambodian”

ខែ (M) Month

 

គង្គា Kong Kea: (MF) river

គន្ធា Kunthea, Kun Thea : (F) the fragrance of a flower, sweet smelling; good deed, kindness, favor

គាំ (គាំទ្រ) (M) Support

គីរី Kiri : (M) Mountain, mountain peak

 

ឃុន (M) Mandarin title

 

ងួរ (ពាក្យហៅកាត់មកពីពាក្យ ក្ងួរ) (M/F) Nasal voice

 

 

Advertisements
%d bloggers like this: