~*~ ឈ្មោះ​ខ្មែរ Khmer Names ~*~
ឈ្មោះ​របស់​ជនជាតិ​ខ្មែរ

-= ច ឆ ជ ឈ ញ =-

ចក្រពង្ស (M) Royal family

ច័ន (M/F) fragrant tree

ចន្ថាវី Chanthavy: (F) Beautiful moon girl, moon angel

ចន្ទ Chan: (M/F); Moon; Monday

ចន្ទគ្រិស្នា Chankrisna : (F) sweet-smelling tree

ចន្ទមន្នី Chanmony: (F) Moonlight which shines like a diamond

ចន្ទរង្សី (F) moonlight

ចន្ទវតី Chanvatey: (F) educated person, scholar

ចន្ទី (ស្វាយចន្ទី) (F) Cashew nut, cashew-apple

ចន្ទ្រា Chantrea : (F) moonlight, moon

ចន្ធូ Chanthou, Chantou: (F) type of flower

ចំប៉ី Champei: (F) type of flower with fragrant white or red flowers

ចម្រើន Chamroeun : (M/F) Prosperity

ចរិយា Charya, Chakriya, Chariya: (F) good character

ចិត្ត. ចិត្រ (M) feeling, heart

ចិន្តា Chenda: (F) thought, idea; beloved, dearest

 

ឆក (M) bald

ឆព្វណ្ណរង្សី (F) six colors of light (blue, yellow, red, white, reddish, diamond color)

ឆវី (F) Color, dye, complexion (of the skin)

ឆាយា Chhaya: (M) shadow; image; beauty; light

ឆើត (M) attractive, charming

ជបលក្ខណ៍ (M) child in the Ramayana legend created magically by a Brahman hermit to replace Ramalaksmi.

ជ័យ Chhay: (M) Victory

ជលសា (F) sea, ocean

ជា Chea: (M/F) be well, healthy

ជាតិ (M/F) nation, race

ជិនបុត្រ (M) son of the victorious

ជិនវង្ស (M) Family of the victorious

ជីវ័ន (M/F) living

ជីវ័ន្ត (M/F) be living

ជីវា (F) darling

ជុំ (F) together, gather

ជុតិមា (M) glorious

ជួប (M) meet

ជួបជុំ (F) meet together

ជេដ្ឋា (M) elder, eldest

ឈាន (M) take a step, step forward

ឈូក (F) lotus

ឈូករតន៍ (F) sunflower

ញាញ់ (សក់ក្រញាញ់) (M/F) kinky

 

 

 

 

Advertisements
%d bloggers like this: