~*~ ឈ្មោះ​ខ្មែរ Khmer Names ~*~
ឈ្មោះ​របស់​ជនជាតិ​ខ្មែរ

-= ដ ឋ ឌ ឍ ណ =-

 

ដា Da: (F) rock, stone

ដួង (F) globe

ដួងកែវ (F) dear

ដួងច័ន្ទ (ដួងចន្ទ្រ) (F) disc of the moon

ដួងជីវន្ត (ដួងជីវ៉ា) (M/F) dareling

ដួងតារា (M/F) star

ដែន (M) territory, region

ប្រហែលគ្មាន

ប្រហែលគ្មាន

ប្រហែលគ្មាន

ណែន (M) Full

 

 

Advertisements
%d bloggers like this: