~*~ ឈ្មោះ​ខ្មែរ Khmer Names ~*~
ឈ្មោះ​របស់​ជនជាតិ​ខ្មែរ

-= ត ថ ទ ធ ន =-

 

តារា Dara : (M/F) Star; Precious

តារារស្មី Darareaksmey : (F) bright shining star

តុលា (M) October

តូច Toch, Touch: (M/F) little, young one, small

តឿ (M) Small and short

តេជវន្ត (M) powerfull

 

ថាវរី Thavary: (F) an angel or good spirit

 

ទក្សិណ (ទិសខាងត្បូង) (F) south

ទិត្យ (ថ្ងៃអាទិត្យ) (M-F) Sunday

ទីណា Tina : (F) where

ទេវី, ទេពី Tevy, Taevy : (F) angel, angelic

 

ធំ Thom: (M/F) oldest one; large, Big

ធន (M) Wealth

ធានី (F) City, Town, Capital

ធារ (M/F) Current of water, support

ធារី Theary : (F) helper or aide

ធី (M/F) Test

ធីតា Thida, Thyda: (F) girl born of royalty, daughter of the gods; angelic girl

ធ្នូ (M) December

 

នរិន្ទ (M) reigning king

នរោត្តម (M) Khmer king

នាង (F) miss

នារី Neary: (F) girl, gentle girl

នារីរ័ត្ន (F) girl with divine beauty comparable to a diamond.

នារីរត្ន (F) perfect girl

និក្ស័យ Nisay : (M) loved from afar / love at first sight

និច្ច (M/F) true, sure, often

និត្យ (M/F) often

និមល Nimol: (M) flawless

និរតី (ទិសខាងត្បូងឆៀងខាងលិច) (F) southwest

និរន្ត (F) infinite

នួន (F) sweet, pleasant

នេត្រា (F) eyes

Advertisements
%d bloggers like this: