~*~ ឈ្មោះ​ខ្មែរ Khmer Names ~*~
ឈ្មោះ​របស់​ជនជាតិ​ខ្មែរ

-= ប ផ ព ភ ម =-

 

បញ្ញា (M/F) knowledge

បទុម Botum (F) lotus

បស្ចិម (ទិសខាងលិច) (M) west

ប៊ុណ្ណា Bona: (M) boy/man

បុត្រ (M) son, child

បុត្រា (M) son

បុត្រី (F) daughter

ប៊ុនរឿន Bunroeun: (M) country

បុប្ផា Bopha: (F) beautiful flowers

បុរ៉ា Bora, (M) ancient

បុរាណ, បូរាណ Boran: (M) ancient

បុរី, បូរីBorey, Bourey: (M/F) country, great city

បូណ៌មី (បូរមី) (F) day of the full moon

បូព៌ (ទិសខាងកើត) (M/F) east

បូរមី (បូណ៌មី) (F) day of the full moon

ប្រាក់ (M) silver

ប្រុស Pros: (M) boy, man

 

ផល (M) result

ផល្លា Phala: (M) prosperous

ផល្លី Phally: (F) prosperity

ផាណិត (M-F) sugarcane or sugarpalm

ផ្កា (F) flower

ផ្កាយព្រឹក (F) the star Sirius

 

ពញាក្រែក (M) name of an ancient Khmer hero who become king

ពន្លក (M-F) darling

ពន្លឺ Ponleu, Ponnleu (M/F): light, illumination

ពាយ័ព្យ (ទិសខាងជើងឆៀងខាងលិច) (M) northwest

ពិជ័យ (M) Victory

ពិដោរ (F) aromatic

ពិរុណ Phirun: (M) rain

ពិសិដ្ឋ (M/F) sacred, magnificent

ពិសី Pisey : (F) little darling; supreme, special; beloved, dearest

ពុទ្រា Putrea: (F) Cambodian plum

ពេជ្ជតា (F) ?

ពេជ្រ Pich: (M/F) diamond

ពៅ Poeu, Peou: (M/F) youngest one

ព្រាប (M/F) pigeon, dove

ព្រឹក្សា (F) tree, forest

 

ភក្តិ (M/F): Devotion

ភក្តី Pheakdei (M/F): Devotion, loyalty, honesty

ភក្រ្ត (M/F): Face

ភណ្ឌ (F): Wealth, possession, capital

ភ័ព្វ (M/F): good luck

ភ័ព្វសំណាង (M/F): good luck

ភាព (ឈ្មោះ​ហៅ​ក្រៅ​មក​ពី​ពាក្យ សុភាព) (ប/ស): modest, manner

ភា (ឈ្មោះ​ហៅ​ក្រៅ​មក​ពី​ពាក្យ សោភា) (ស): Beautiful

ភិន (ខ្មែរ​ច្រើន​ដាក់​ជា​ត្រកូល) (ប/ស): Identifying mark or scars

ភិរម្យ?

ភូរិបញ្ញា (ប) a name of the Buddha

ភឿន (ប/ស) (ភាគ​ច្រើន​ជា​ឈ្មោះ​ហៅ​ក្រៅ): Friend, comrade, មិត្ត​សំឡាញ់

 

មករា Makara: (M/F) January

មង្គល (M) happiness

មណីរ័ត្ន (F) most valuable diamond or precious stone

មនោ (M) mind, sense, conscience

មនោរម្យ (មនោរម) (M) delightful, enjoyable

មន្នី (M/F) precious stone, gem

មាគ៌ា (មារគា) (F) way

មាន Mean: (M/F) wealthy

មាននិស្ស័យ (F) gifted, talented

មានបុណ្យ (M) lucky

មានភ័ព្វ (M/F) lucky

មានសំណាង (M) lucky

មានសម្បត្តិ (M) have wealth

មារយាទ (F) behavior

មាលតី (F) Jasmine-like flower

មាល័យ (F) lei (flower necklace)

មាលា (F) lei

មាលី Maly: (F) flower blossom, wearing a garland of flower

មាស (M/F) gold

មាសពន្លក (M) dearest, darling

មិត្តភាព Mittapheap: (M) friendship – as in between nations

មិថុនា (F) June

មីនា (F) March

មុនី (M) Scholar

មេត្តា (M/F) mercy

មេត្រី (F) friendliness

មេត្រីភាព (F) friendliness

មេសា (F) April

ម៉ៅ Mao/Mau : (M/F) dark skin

ម្លិះ Malis, M’liss: (F) Southeast Asian jasmine

ម្លិះរួត (F) Jasmine that has multi-layered flowers

ម្លិះលា (F) single-flowered jasmine

Advertisements
%d bloggers like this: