~*~ ឈ្មោះ​ខ្មែរ Khmer Names ~*~
ឈ្មោះ​របស់​ជនជាតិ​ខ្មែរ

-= យ រ ល វ ស =-

 

យក្ស (M) ogre

យុទ្ធ (M) combat

 

រង្សី Rainsey: (M/F) ray of light, sunray

រំចង់ Roumjong: (F) water plant with white/purplish-blue flower

រចនា Rachana: (M/F) art, fine arts, artistic decoration

រជនី Rachany: (F) night

រជ្ជសីមា (M) limit of a kingdom under a reigning king

រំដួល Roumduol: (F) type of flower (typically grows around Angkor Wat)

រដ្ឋា Rotha : beautiful country

រណឫទ្ធិ (M) power of war

រតនៈ​ (រត្នៈ, រ័ត្ន, រ័តន៍) Rathanak, Rothanak: (M) precious stones, jewels

រតនរង្សី (F) diamond’s sparkle

រតនរាសី (F) pile of stones, glass

រតនសម្បត្តិ (M) treasury

រតនសុវណ្ណ (រត្នសុព័ណ៌) (M) gold or an object made of gold decorated with precious stones or diamonds.

រតនា (M/F) all precious stones

រមណី (F) beautiful young woman

រស់ (M) Live, to be alive

រស្មី Raksmei, Rangsei, Rasmey: (M/F) ray of light, sunshine

រាត្រី (F) night

រាសី (F) fortune, luck

រីករាយ (M) happy

រឹទ្ធិ Rith: (ឫទ្ធិ) (M) power, strength, courage, prosperity

 

លក្ខណ(F) attribute, characteristic, quality

លក្ខណ៍(F) attribute, characteristic, quality

លក្ខណា Leakena: (F) attribute, characteristic, quality

លក្សណ៍(F) attribute, characteristic, quality

ល័ក្សណ៍(F) attribute, characteristic, quality

លម្អង (លំអង) (F) pollen, powder

លំអង (លម្អង) (F) pollen, powder

លាភ Leap: (M/F) good luck, good fortune, success

លុយ (M) money

 

វឌ្ឍន (វឌ្ឍនៈ) (M) Progressiveness

វឌ្ឍនា (F) Progressiveness

វណ្ណៈ Vannak: (M) having class

វណ្ណា Vanna: (M/F) golden

វាសនា Veasna, Visna : (M/F) destiny, fate

វិចិត្រ Vichet: (M) magnificent, very beautiful; colorful

វិច្ឆិកា (F) November

វិជ្ជា Vichear: (M) knowledge or education

វិទូ Vithu: (M) wise, intelligent, scholarly, erudite

វិទ្យា (M) knowledge or education

វិបុល Vibol: (M) abundant; large, many

វិមាន Vimean : (F) royalty or grandeur

វិសាល Visal: (M) excellent, large, vast

វិសិដ្ឋ Viseth: (M) excellent, superb, marvelous

វិសុទ្ធ (ពិសុទ្ធ) Visoth: (M) heavenly, pure

វីរ Vireak: (M) Hero, Brave

 

(M/F) white

សក្តិ (ស័ក្តិ) (M) rank, grade

ស័ក្តិសិទ្ធិ (M) effective

សំខាន់ (M) Important

សង្ហា Sangha: (M) handsome

សង្វាត (ប) Work hard at something

សំណប់ (M) Satisfying

សំណាង Samnang, Samang, Somnang : (M) lucky, fortunate, Destiny

សត្យា (M/F) true words, frank words

សទ្ឋា Sathea, Sotear : (M/F) compassion

សន្យា (F) promise

សំភី ឬ សម្ភី (M/F) try hard

សម (M) fitting, decent, right, correct

សមសួន (M) fitting, decent, right, correct

សម្បត្តិ Sambath : (M) great wealth or asset; fortune

សម្បូរ Sombo : (M) fullness of wealth, plentiful

សម្ផស្ស (F) perception

សម្ភី ឬ សំភី (M/F) try hard

សម្រិត (M/F) purity

សំរឹទ្ធិសំឫទ្ធសំរឹទ្ធ ឬ សំរឹទ្ធី) (M/F) Bronze, accomplishment, success, prosperity

សំរឹទ្ធិជ័យ (ប) Glory of accomplishment, successful accomplishment

សំរឹទ្ធិស័ក (ប) Successful era or year

សាន្ត Sann: (M) peaceful, quiet, comfortable

សារិកា (F) a kind of black bird

សិង្ហ (សីហៈ, សីហ៍) (M) Lion

សិទ្ធ (M) accomplished

សិទ្ធិ (M/F) right

សិទ្ធិស័ក្តិ (M) effectiveness, power to achieve a gold

សិរី Serey : (M/F) freedom, born free; beauty, charm, splendor; peace, prosperity; power, authority

សិរីវុឌ្ឍិ (M) prosperity due to luck

សិរីសោភា (M/F) splendor of beauty

សិលា (M) rock

សីតា Seda, Setha, Sita : (F) wife of Rama

ស៊ីនួន Sinuon: (F) a type of flower

សីមា (M) boundary

សីហៈ (សីហ៍, សិង្ហ) (M) Lion

សីហា Seyha : (M/F) August

សឹម (ក្នុងរឿងសឹមបរឡាន) (M) Then, Later

សុក្រ (M) Friday

សុខ Sok : (M/F) well, peaceful, happy

សុខសាន្ត (M) peaceful and calm

សុខា Sokha : (M/F) peaceful, content, health

សុខុម Sokhom: (F) bright, smooth, subtle

សុខេម Sokhem: (M/F) hope

សុចិត្តា (ស): Name of a wife of Indra

សុចិត្រ (សុវិចិត្រ) (ប): Very artistic or aesthetic

សុជាត (M/F) well born, well grown

សុជាតា (F) name of one of Indra’s wives

សុទ្ធ (M) pure

សុធា Sothear: (M/F) clean, pure; bright; light ray; ambrosia; generous

សុធី Sothy: (M/F) intelligence, cleverness; scholar, sage

សុនីតិ Sonith: (F) good conduct or manners

សុបិន (F) dream

សុផល Sophal: (M/F) Good product, cultivation

សុផាត Sopath, Sopat, Sophat: (M/F) soft, gentle

សុផេត រឺ សុភេទ???

សុពណ៌ (F) gold, beautiful color

សុពណ៌ទេវី (សុពណ៌ទេពី) Soportevy: (F) beautiful, angelic, a beautiful girl like an angel

សុភ (M/F) good, charm, happiness

សុភ័ក្រ្ត​ (សុភក្រ្ត) (ប/ស): Face (Royal)

សុភត្រា Sopheaktra : (M) gentle face

សុភមង្គល (M) happiness

សុភាព Sopheap : (M/F) Modest, soft, gentle, lovely; proper, well-mannered

សុភារា Sopheara: (M) handsome, attractive

សុភារី Sopheary : (F) lovely, attractive, beautiful girl

សុមាលី (F) decorated with garland of flower, beloved girl, the name of the best rice in Cambodia

សុមេធា (M) wisdom

សុរិយា (សូរិយា???) Sorya, Soriya: (M/F) sun

សុវណ្ណ Sovann: (M) gold; dream

សុវណ្ណដារី Sovandary : (F) gold star

សុវណ្ណមាលា (F) gold flower garland

សុវណ្ណវិចិត្រ (ប): Artistically decorated with gold

សុវណ្ណា Sovanna: (F) golden; dream

សុវណ្ណារ៉ា Sovanara: (F) dream

សុវណ្ណារី , សុវណ្ណនារី Sovannary, Sovaneary : (F) golden girl

សុវណ្ណារឹទ្ធិ Sovannarith : (M) golden boy

សុវត្ថិ (M) peace, prosperity

សុវិចិត្រ (សុចិត្រ) (ប): Very artistic or aesthetic

សុវិជ្ជា (សុវិទ្យា) (ប): Knowledge of good or useful things

សូរិយា??? (សុរិយា) (ប/ស): sun???

សួគ៌ (M) paradise

សួគ៌ា Sourkea : (F) heaven

សួន (F) garden, park, appropriate, suitable

សួស្តី Suorsdey : (M/F) Hello

សេដា (F) eggfruit

សេដ្ឋា (M/F) supreme

សេរី (M) free

សោភ័ណ (សោភ័ន) Sophon: (F) Beauty, loveliness

សោភា (F) Beautiful

សោភិនី (F) Beautiful lady

សោភី (F) Beautiful

សោម (M) moon

សៅរ៍ Sov: (M) Saturday

សំខាន់ (ប): Important

សំគម ឬ សម្គម (មកពីពាក្យ “ស្គម” ជាឈ្មោះហៅ​ក្រៅ) (ប) Thin, skinny, lean

សំណប់ ឬ សំណព្វ (ប) Satisfying, favorite

សំណាង (ប) Destiny, luck, fortune, chance

សំអាត (ប) Clean up

ស្ងួន (F) Care for

ស្តុកស្តម្ភ (M) Prosperous

ស្តើង (M) Thin

ស្រស់ Sros: (M/F) charmingly beautiful

ស្រឯម SraEm, Sraem: (F) beautiful brown skin color

ស្រី Srey : (F) girl, feminine

ស្រីឌួង Srey Doung : (F) young coconut girl

ស្រីនួន Sreynuon: (F) tender girl

ស្រីពេជ្រ Sreypich, Srey Pich, SreyPek : (F) diamond girl

ស្រីមុំ Sreymom, Srey Mom: (F) beloved girl

ស្រីម៉ៅ SreyMau: (F) black girl

ស្រួច (M) Shrap

ស្អាត (M/F) Clean, Pure

Advertisements
%d bloggers like this: