~*~ ឈ្មោះ​ខ្មែរ Khmer Names ~*~
ឈ្មោះ​របស់​ជនជាតិ​ខ្មែរ

-= ហ ឡ អ ឥ ឦ =-

ហង្ស (M) mythological bird

ហាក់ (M) like, as

ហ៊ាន (M) brave, to dare

ហាប់ (M) full

ហួច (M) whistle

ហួត (M) draw out, dry

ហើម (M) swell

ហេង Heng :  (M) Lucky

ឡេវ (M) Cheap, low, poor, slaves

អក្ខរា Akara:  (F) letter

អគ្នេយ៍ (ទិសខាងត្បូងឆៀងខាងកើត) (M) southeast

អង្គារ (F) Thursday

អច្ឆរិយ Achariya:  (M) wonderful, marvelous

អប្សរា (អប្សរ) (F) Angel

អមរា Amara:  (F) deity

អម្ពរ (F) Fabric, Sky

អម្រឹត (F) Immortal

អរុណ Arun (M) Morning

អរុណី Arunny (F) :   Morning sun

អាទិត្យ Atith (M):  Sunny day, Sunday

អារី Ary (F) :  Knowledge

អាល័យ (F) Think of, Care for

អាវុធ (M) Weapons

ឥដ្ឋ (M) brick

ឥដ្ឋឫទ្ធី (M) power, strength

ឥន្ទធនូ (F) rainbow

ឥន្ទ្រជិត (M) name of monster in the Ramayana (son of Ravana)

ឥន្ទ្រី (M) eagle

ឦសាន (ទិសខាងជើងឆៀងខាងកើត) (M) northeast

Advertisements
%d bloggers like this: