~*~ ឈ្មោះ​ខ្មែរ Khmer Names ~*~
ឈ្មោះ​របស់​ជនជាតិ​ខ្មែរ

-= ឧ ឪ ឫ ឬ ឭ =-

 

ឧត្តម Oudom: (M) excellent, supreme, magnificent, plentiful

ឧត្តរ (ទិសខាងជើង) (M/F) North

ឧសភា (M/F) May

ប្រហែលគ្មាន

 

ឫទ្ធ (M) power

ឫទ្ធិ (M): Supernatural power, strength

ឫទ្ធី (ប) : Supernatural power, strength

ប្រហែលគ្មាន

ប្រហែលគ្មាន

Advertisements
%d bloggers like this: