~*~ ឈ្មោះ​ខ្មែរ Khmer Names ~*~
ឈ្មោះ​របស់​ជនជាតិ​ខ្មែរ

-= ឮ ឯ ឰ ឱ ឳ =-

     ប្រហែលគ្មាន

ឯក (M/F) one

ឯករាជ (M) Independent

ឯករាជ្យ (M) Independence

      ប្រហែលគ្មាន

ឱទ្យាន (M) garden

ឱឡារិក (M) great

      ប្រហែលគ្មាន

Advertisements
%d bloggers like this: