~*~ ឈ្មោះ​ខ្មែរ Khmer Names ~*~
ឈ្មោះ​របស់​ជនជាតិ​ខ្មែរ

Archive for the ‘ក ខ គ ឃ ង’ Category

-= ក ខ គ ឃ ង =-

ខែមិថុនា 17, 2007

ក កក្កដា (M/F) July កញ្ញា Kanya: (F) Beauty, virgin, gi […]