~*~ ឈ្មោះ​ខ្មែរ Khmer Names ~*~
ឈ្មោះ​របស់​ជនជាតិ​ខ្មែរ

Archive for the ‘ច ឆ ជ ឈ ញ’ Category

-= ច ឆ ជ ឈ ញ =-

ខែមិថុនា 19, 2007

ច ចក្រពង្ស (M) Royal family ច័ន (M/F) fragrant tree ចន្ […]