~*~ ឈ្មោះ​ខ្មែរ Khmer Names ~*~
ឈ្មោះ​របស់​ជនជាតិ​ខ្មែរ

Archive for the ‘ដ ឋ ឌ ឍ ណ’ Category

-= ដ ឋ ឌ ឍ ណ =-

ខែមិថុនា 19, 2007

ដ   ដា Da: (F) rock, stone ដួង (F) globe ដួងកែវ (F […]