~*~ ឈ្មោះ​ខ្មែរ Khmer Names ~*~
ឈ្មោះ​របស់​ជនជាតិ​ខ្មែរ

Archive for the ‘ត ថ ទ ធ ន’ Category

-= ត ថ ទ ធ ន =-

ខែមិថុនា 19, 2007

ត   តារា Dara : (M/F) Star; Precious តារារស្មី Dar […]