~*~ ឈ្មោះ​ខ្មែរ Khmer Names ~*~
ឈ្មោះ​របស់​ជនជាតិ​ខ្មែរ

Archive for the ‘ប ផ ព ភ ម’ Category

-= ប ផ ព ភ ម =-

ខែមិថុនា 19, 2007

ប   បញ្ញា (M/F) knowledge បទុម Botum (F) lotus បស្ […]