~*~ ឈ្មោះ​ខ្មែរ Khmer Names ~*~
ឈ្មោះ​របស់​ជនជាតិ​ខ្មែរ

Archive for the ‘ហ ឡ អ ឥ ឦ’ Category

-= ហ ឡ អ ឥ ឦ =-

ខែមិថុនា 19, 2007

ហ ហង្ស (M) mythological bird ហាក់ (M) like, as ហ៊ាន (M) […]