~*~ ឈ្មោះ​ខ្មែរ Khmer Names ~*~
ឈ្មោះ​របស់​ជនជាតិ​ខ្មែរ

Archive for the ‘ឧ ឪ ឫ ឬ ឭ’ Category

-= ឧ ឪ ឫ ឬ ឭ =-

ខែមិថុនា 19, 2007

ឧ   ឧត្តម Oudom: (M) excellent, supreme, magnifice […]