~*~ ឈ្មោះ​ខ្មែរ Khmer Names ~*~
ឈ្មោះ​របស់​ជនជាតិ​ខ្មែរ

Archive for the ‘ឮ ឯ ឰ ឱ ឳ’ Category

-= ឮ ឯ ឰ ឱ ឳ =-

ខែមិថុនា 19, 2007

ឮ      ប្រហែលគ្មាន ឯ ឯក (M/F) one ឯករាជ (M) Independent […]